Servis a revize hasicích přístrojů Plzeň

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích (dále jen HP) v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů. Tuto činnost provádí více než 600 oprávněných podnikajících fyzických a právnických osob-kontrolorů, po celé České republice.

Oprávnění kontroloři se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobcem hasicích přístrojů, kde získají průvodní dokumentaci s postupy provádění kontrol na kompletní sortiment hasicích přístrojů, které má výrobce ve svém výrobním programu.


Hasicí přístroje, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let. 


Provádí kompletní revize a opravy hasicích přístrojů všech předních výrobců dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb.


Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku nebo opravu. Hasicí přístroje jsou pak v našem servisním oddělení odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.


Se servisem hasicích přístrojů souvisí i služba, kdy má zákazník možnost dočasného zapůjčení hasicích přístrojů do doby, než se mu zpět vrátí hasicí přístroje odeslané na dílenskou údržbu.
Revizní technik je schopen nahradit příslušný hasicí přístroj ekvivalentním a tím zajistit, že zákazník nezůstane bez hasicích přístrojů.


Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.ext...